VOP

Všeobecné obchodné podmienky

  1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj služieb, balíčkov služieb a produktov, ktoré sú v ponuke na internetovej stránke www.kompletweb.sk, prípadne Služieb v elektronickej podobe nahratých na elektronickom nosiči dát (ďalej len „Služba Kompletweb.sk” alebo „Balíček Služieb Kompletweb.sk“ v príslušných gramatických tvaroch).

Predávajúci:

Mgr. Ján Dulovič – KompletWeb.sk

Suchoňova 9, 058 01 Poprad

IČO: 50886339

DIČ: 1048752188

Bankové spojenie SK: FIO banka, IBAN: SK1483300000002201173505

Telefónne číslo: 0940 934 933, e-mail: info@kompletweb.sk

Predávajúci je zapísaný v živnostenskom registri SR :

Číslo živnostenského registra: 740-33296, Okresný úrad Poprad

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

  1. Objednávka Služby Kompletweb.sk a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním Služby Kompletweb.sk alebo Balíčka Služieb Kompletweb.sk alebo produktu Kompletweb.sk.

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie Služby Kompletweb.sk alebo Balíčka Služieb Kompletweb.sk vyhlásené predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

  1. Cena Služieb Kompletweb.sk

Kupujúci sa za nadobudnutú Službu Kompletweb.sk alebo Balíček Služieb Kompletweb.sk alebo produktov Kompletweb.sk zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v internetovej ponuke a v internetovom obchode Predávajúceho pri nadobudnutej Službe Kompletweb.sk alebo Balíčka Služieb Kompletweb.sk alebo produktu Kompletweb.sk v dobe objednania Služby Kompletweb.sk alebo Balíčka Služieb Kompletweb.sk alebo produktu Kompletweb.sk. Kupujúci dostane Službu Kompletweb.sk alebo Balíček Služieb Kompletweb.sk alebo produkt Kompletweb.sk za cenu platnú v okamihu objednania. Kompletweb.sk – Mgr. Ján Dulovič nie je platca DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zálohovú platbu za služby, k účelu kompenzácie prvotných nákladov predávajúceho na zabezpečenie potrebných súčastí jednotlivých služieb poskytovaných tretími stranami.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k službe a produktu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

Prevzatie služby, produktu kupujúcim je možné až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

  1. Platobné podmienky, dodacia lehota a dodacie podmienky

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté Služby Kompletweb.sk alebo Balíček Služieb Kompletweb.sk alebo produktov Kompletweb.sk prostredníctvom platobného systému na internetových stránkach Predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak.

Dodacia lehota pri službách a produktoch zo stránky www.kompletweb.sk je individuálna, na základe dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok, službu. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho

         5.   Záručné podmienky a reklamácie

Na Služby Kompletweb.sk  a Balíčky Služieb Kompletweb.sk zakúpené prostredníctvom internetových stránok  www.kompletweb.sk.sk, platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci navyše poskytuje záruku vrátenia peňazí 30 dní* v prípade, že Kupujúci nebude spokojný so zakúpenou Službou Kompletweb.sk alebo Balíčkom Služieb Kompletweb.sk.

Záručné doby podľa tohto odseku začínajú plynúť od prevzatia* Služby Kompletweb.sk alebo Balíčka Služieb Kompletweb.sk alebo produktov Kompletweb.sk Kupujúcim.

/* predlžená záruka vrátenia peňazí sa nevzťahuje na prípadné platby za hosting a doménu. Vzhľadom na to, že hosting je poskytovaný kupujúcemu prostredníctvom tretej strany, poskytuje sa záruka vrátenia peňazí v zmysle zákona t.j. 14 dní, záručná doba pre hosting začína plynúť dňom objednania u tretej strany. To platí aj pre ostatné služby, dodané treťou stranou./

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle zákazníckej podpory 0940 934 933 alebo na e-mailovej adrese info@kompletweb.sk. Ak bude reklamácia odôvodnená, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovanej Služby Kompletweb.sk alebo Balíčka Služieb Kompletweb.sk alebo produktu Kompletweb.sk do 3 pracovných dní od potvrdenia reklamácie.

      6.     Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je zo zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzavretia zmluvy. Predávajúci mu však, okrem služieb sprostredkovaných treťou stranou – bod 7, poskytuje záruku vrátenia peňazí vo väčšom rozsahu, preto sa zákonné ustanovenie fakticky neuplatní.

Za odstúpenie od zmluvy sa považuje akýkoľvek prejav Kupujúceho o nespokojnosti so Službou Kompletweb.sk alebo Balíčkom Služieb Kompletweb.sk alebo produktov Kompletweb.sk, ktorý bol doručený Predávajúcemu, či už prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo písomne.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

       7.   Zodpovednosť za vady

V prípade výskytu vady v Službe Kompletweb.sk alebo Balíčku Služieb Kompletweb.sk alebo produkte Kopmletweb.sk:

1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba Kompletweb.sk alebo Balíček Služieb Kompletweb.sk alebo produktov Kompletweb.sk mohla riadne užívať ako bez vady, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Služby Kompletweb.sk alebo Balíčka Služieb Kompletweb.sk alebo produktov Kompletweb riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Služby Kompletweb.sk alebo Balíčka Služieb Kompletweb.sk alebo produktov Kompletweb.sk.

     8.    Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednanej služby.

  9.    Voľba právomoci a rozhodného práva

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú prioritne riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov – ARS*. Spory, ktoré sa v zmysle zákona nedajú riešiť prostredníctvom ARS sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

*podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.

 10.      Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

Obchodné podmienky sú platné od 1.5.2017